top of page

Diyaliz Hemşireliği  ve Damaryolu

Diyaliz hemşiresi diyaliz ekibinin en önemli unsurlarından birisidir. Diyaliz hemşiresi hastaya fiziki ve psikolojik olarak hastaya en yakın konumdadır. Bu konum diyaliz hemşiresine hastaya doğru tedavi yaklaşımlarını benimsetmek açısından önemli avantajlar sağlar. Damaryolu konusunda diyaliz hemşiresine önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Diyaliz hemşiresi hastayla ve damaryolu ile tüm diyaliz seansı boyunca yan yanadır. Böylece damaryolundaki anlık değişimleri fark etme ve diyaliz hekimini bilgilendirme şansına sahiptir.

Damaryolu konusunda diyaliz hemşiresinin görevleri şunlardır:
  • Venöz yapının korunması:  Diyaliz hemşiresi damaryolu operasyonu için kullanılacak üst ekstremitedeki venöz sistemin korunmasından görevlidir. Hastaya yapılacak intravenöz uygulamalarda doğru venlerin kullanımını sağlamalıdır.

  • Hasta Eğitimi: Hastaya damaryolunun önemi ve damaryolunu koruyacak uygulamalar konusunda hastayı bilgilendirmekle görevlidir.

  • Damaryolunun Kusursuz Kullanımı:  Damaryolunun uzun yıllar sorunsuz kullanılabilmesi diyaliz hemşiresinin başarısıdır.

  • Damaryolunun Takibi: Damaryolunda gelişen sorunları erkenden farketme, sorunları izleme ve gereğinde diyaliz hekimini veya damar cerrahını bu durum konusunda uyarmakla diyaliz hemşiresi görevlidir.

  • Damaryolu Kayıtlarını Tutma:  Hasta dosyasına damaryolu işlemleri ve damaryolunun takibi için bir bölüm ayrılmalıdır. Bu bölümde hastaya yapılan damaryolu işlemleri (katater ve A-V fistül operasyosyonları, damaryoluna yönelik invaziv girişimler vb.) , görüntüleme raporları ( Renkli Doppler Ultrasonografi, Venografi, Fistülografi vb.), damar cerrahlarının yaptığı muayene ve konsültasyonlar, diyaliz seansında saptanan sorunlar ( hematom, pıhtı aspire etme, el iskemisi, fistülde kanama süresinin uzaması, vb.) düzenli olarak işlenmelidir.

  • Koordinasyon Görevi: Diyaliz hemşiresi diyaliz ekibindeki ve ünite dışındaki sağlık çalışanlarının koordinasyonundan sorumludur. Diyaliz hekimi, damar cerrahı, diyaliz hekimi, nefrolog iyi ilişkilerin oluşturulması ve bu ilişkilerin sürdürülmesi diyaliz hemşiresinin görevlerindendir. Diyaliz ünitelerinde özellikle başhemşire bu koordinasyon görevini üstlenmelidir.

 

Bu görevleri yerine getirebilmesi için diyaliz hemşiresinin  yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olması gerekir. Diyaliz hemşiresi damaryolu konusunda sürekli kendini geliştirecek etkinliklere katılmalı ve bu konudaki yayınları takip etmelidir.

Diyaliz hemşiresi ve hasta
bottom of page